مرجع مکعب روبیک 360

جدا کردن قطعات روبیک

هشدار : جدا کردن قططعات روبیک میتواند باعث خرابی روبیک شود اکثر روبیک ها به همین دلیل از بین میروند.
دیدن عملکرد داخل روبیک میتواند جالب باشد. برای شروع ان را روی یک سطح سخت قرار دهید. از وسیله ای تیز مثل پیچ گوشتی متوسط استفاده کنید. از وسایلی مثل چاقو استفاده نکنید. پیچ گوشتی را بالای شکاف یکی از قطعه های مرکز قرار دهید.اگر پیچ گوشتی را لای شکاف گوشه ها قرار دهید خواهد شکست. پس از اینکه لبه پیچ گوشتی چند میلیمتر فرو رفت ان را اهرم کنید تا لبه ی قطعه به ارامی کنده شود. وقتی اولین قطعه کنده شود بقیه قطعه ها شل میشوند
اگر لایه بالایی را 45 درجه بچرخانید کار شما اسانتر خواهد بود ولی این حرکت به تعادل بیشتر پیچ گوشتی نیاز دارد
اگر میخواهید دوباره قطعه های روبیک را سر جای خود قرار دهید از یک سطح صاف استفاده کنیدتا قطعات را سر جای خود نگه دارید. انها را در یک زمان کنار هم قرار دهید تا یکی از لبه ها کامل شود. به ارامی قطعه ها را در جای خود فشار دهید.
وقتی بعضی از مردم اینکار را میکنند ظاهر روبیک انها خراب میشود. قطعه های گوشه ها ساییده میشود و بخاطر اثر انگشتشان بخوبی کار نمیکند. علاوه بر این قطعه ها براحتی در یک ردیف صاف قرار نمیگیرند. اگرچه ممکن است یکی دو بار انجام دادن اینکار در اوایل اموزش جلوی خواهر برادر بزرگترتان جالب باشد. میتوانید جای یکی دو قطعه را بسادگی عوض کنید ولی قطعه های اشکاری شبیه گوشه ها را عوض نکنید

[تصویر: 688dragonballzcube.jpg]
لینک سایت انگلیسی

How to take apart a Rubik's cube


Warning: taking apart a cube may damage it. This is the main reason lots of them ended up in bits. If something goes wrong you can buy a Rubik's cube  for about $10 (try here).

However, it can provide some interesting insight into its inner-workings. To pull apart the Rubik's cube put it on a hard flat surface. With a thin blunt instrument such as a medium sized flathead screwdriver (don't use a knife or any other sharp instrument), gently work the screw driver into the gap directly above one of the centre spindles - don't try this on a corner, or it will snap. When the screwdriver is in a few millimetres, gently lever the so the edge piece is slowly forced up. The piece should suddenly pop up, but don't press too hard. With this piece removed, all the remaining pieces can be slid out.

You will find it easier if you rotate the face of a the Rubik's cube  by about 45 degrees, but this will require a little more balancing with the screwdriver.

If you want to reassemble the cube, use a flat surface to hold the pieces in place. Thread them in one at a time until the last piece to insert is an edge. You should gently press down on the edge and it should pop back into place.

cube apart Some people try removing the stickers - but this will destroy the look of the cube. The stickers corners will become frayed and with oil from your fingertips they won't stay on properly. Plus it is hard to line up the squares. However, as a child it is a fun trick to pull on an older brother or sister. Simply change two of the stickers - but not too obvious like a corner. Then mess the Rubik's cube up

   + ؟؟؟ ; ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()