مرجع مکعب روبیک 360

روبیک هوش فضایی را افزایش میدهد

روبیک هوش فضایی را افزایش میدهد

انگیزه هوش
تحقیقات نشان میدهد حل روبیک میتواند تا حدود زیادی هوشفضایی را افزایش دهد زیرا با درک سازماندهی شده ی ساختار و تحولات مکانی برای رسیدن به هدف مورد نظر در ارتباط است.
همچنین هماهنگی و مهارتهای ادراکی- بصری بازیکن را افزایش میدهد.
هوشفضایی که رابطه نزدیکی با هوشادراکی بصری دارد خودش را از راههای مختلفی نشان میدهد.تفسیر و ترجمه وتبدیل حول یک تصویر ذهنی از ویژگیهای هوشفضایی است.
وقتی به یک کوهنورد نقشه و قطب نما کمک نمیکند هوشفضایی راه را به او نشان میدهد. از طریق  هوش فضایی است که یک نقاش تعادل و ترکیب و نامناسب بودن یک نقاشی را درک میکند.
یک سفالگر ، معمار و مجسمه ساز همه از هوشفضایی برای کارشان استفاده میکنند. توانایی تفکر یک استاد شطرنج ، یک فرمانده جنگ ویک دانشمند فیزیک و همچنین توانایی اشنای تشخیص چهره ها و نامها همه بخاطر هوشفضایی است.
هوشفضایی تنها تواناییهای بصری نیست بلکه شامل تفکر انتزاعی و تحلیلی هم هست که فراتر از توانایی بصری است.
نقشه ذهن و خطوط ان روشهای هوش فضایی برای نمایش ساختار سازماندهی شده تفکر هستند.این تفکر بصری نشان میدهد که چگونه افکار مختلف با هم ارتباط دارند ،چگونه همپوشانی میشوند یا چگونه کنار هم قرار میگیرند.
تفاوت های جنسی در هوشفضایی برجسته تر از سایر زمینه های هوشهستند. نمره های مردان بیشتر از زنان است . دانشمندان بر این باورند که ژنتیک در این موضوع نقش دارد.

[تصویر: hoosh1.gif]لینک سایت انگلیسی
Rubik's Cube Improves Spatial IQ
IQ incentive


Research elicits that solving the Rubik's Cube puzzle can greatly boost the Spatial intelligence of the player as it deals with understanding the organizational complexities of structure and Spatial transformations which are required to accomplish the desired goal. It also hones the co-ordination and visual/perceptual skills of the player.

The Spatial intelligence which is a close cousin of visual/perceptual skills manifests itself in a variety of ways. Interpreting and translating, transforming or tossing mental images is a spatial skill. When a hiker pauses with map and compass, it is the Spatial intelligence that conceptualizes the path. Through the spatial sense, a painter "feels" the tension, balance and composition of a painting. A potter, a sculptor, an architect, a civil engineer all put their Spatial intelligence to use, in their work field. Spatial ability is also "the more abstract wisdom of a chess master, a battle commander, or a theoretical physicist", as well as the familiar ability to recognize objects, faces, and details.

"Spatial " is not merely a "visual" thing, it includes abstract, analytical abilities that go beyond merely seeing images. Mind maps and outlines are Spatial methods of displaying the organizational structure of a thought. Through this kind of visual thinking, one can link thoughts, how realms of thought stack, overlap, or stand adjacent to each other.

Sex differences are more pronounced in tests of Spatial skills than for any other intelligence. Males score more highly than females. It is speculated that genetic selection, dating to hunting-gathering days, may be the cause

   + ؟؟؟ ; ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()