مرجع مکعب روبیک 360

همه چیز در مورد اعتیاد به روبیک

همه چیز در مورد اعتیاد به روبیک

 

[تصویر: 35fmk3.jpg]
مکعب روبیکدر سال 1974 بوسیله erno rubik اختراع شد . یک روبیک با 6 وجه و 9 مربع در هروجه.هدف همرنگ رنگ کردن هر وجه است و پرفروشترین سرگرمی است.موضوع این است که این روبیک واقعا پیچیده و جالب است. انهایی که موفق میشوند احساس غرور میکنند. چیزی مشتر ک در مورد هم کسانی که موفق میشوند وهم کسانی که موفق نمیشوند وجود دارد. هر کس که شروع میکند به پایان ان اعتیاد پیدا میکند. کیوبرهایی که موفق نمیشوند حل کنند همیشه وسواس ذهنی با حل کردن روبیک دارند بدون توجه به اینکه چه اتفاقی میافتد مخصوصا وقتی حل کردن ان را توسط فرد دیگری دیده باشند. این ویژگی بشر است . ما خودمان را بهتر از این میبینم که قبل از حل کردن روبیک متوقف شویم. اشخاص بسیار زیادی ساعتها صرف حل کردن روبیک میکنند و پیشرفت بسیار کمی دارند. این اعتیاد میل بسیار زیادی در ما بوجود میاورد تا وقتی چیزی برای ما جالب است قبل از تمام کردن ان متوقف نشویم. کیوبرهایی که موفق نمیشوند از اینکه ساعتها زمان صرف کرده اند عصبانی میشوند ولی باز هم ادامه میدهند.

[تصویر: alison-jackcon-rubiks-cube.jpg]کسانی هم که موفق میشوند اعتیاد دیگری دارند .سرشار از موفقیت خود روبیک دیگری را شروع میکنند تا برتری خودشان را نشان دهند. ما انسان هستیم و این ویژگی ماست. معمولا لنها برای استراحت کوچکی روبیک دیگری را شروع میکنند اما درگیر ان میشوند.ما فکر میکنیم این اخرین بار است اما ناخوداگاه روبیکر ا اسکرامبل میکنیم و دوباره شروع میکنیم.
اعتیاد به روبیک کم خوابیهای زیادی را موجب میشود اما مشکل این نیست.احساس خوبی که پس از حل روبیکب ه ما دست میدهد احساس بزرگی است و سپس وارد فاز دوم میشویم: سریعتر حل کردن. شما میخواهید خودتان را نشان دهید و این باعث میشود کسی هم که حل شما را میبیند دوباره شروع کند...... و این چرخه ادامه دارد.


لینک سایت انگلیسی

All About Being Addicted to the Rubik's Cube

 

The Rubik's Cube, invented in 1974 by Erno Rubik, is a puzzle game with six sides and nine stickers on each side. The object of the game is to get each side to be the same color. It is truly a puzzle and is known as the world's best-selling toy. The thing is, this Rubik's Cube is extremely complicated and frustrates many that try to complete it. Those that can get usually feel very proud of this achievement. The thing both of these people have in common is that neither can put down the toy. It is not a toy for an age group either as both young and old seem to be addicted to finishing a Rubik's Cube once they start. This a first-hand experience. I have seen and experienced myself how tough it is to put down this "toy". My personal conclusion is as follows:

Those who can't finish the Rubik's Cube refuse to put down the Rubik's Cube . They always seem to be determined to finish the Rubik's Cube no matter what happens, especially when they have just seen it completed by another. This is simply the human ego showing here. We are so high on ourselves sometimes that we refuse to stop until we achieve what we are trying to and the Rubik's Cube is a major achievement people work for. I have seen friends of many challenge that they can complete a Rubik's Cube and I have watched them throw away countless hours trying, but making little progress. This addiction is powered our will and determination to persist to complete what we start when it is fun. The funny thing: we get so frustrated and so angry when we spend all this time trying to complete a Rubik's Cube , but we always seem to eventually pick it back up and spend another few hours trying to solve the Rubik's Cube . The classic Rubik's Cube addiction to the Rubik's Cube ... for those who cannot complete it.

Those who can complete it have another addiction. We (I say this because I am one who has finished the cube) usually have many reasons to keep doing the Rubik's Cube and adding to our addiction. We usually are proud enough in what we've done that we have to show it off to others kick-starting their addiction. We are also human, and humans are always trying to better themselves. This applies to cubers as we try to finish faster and faster. Often, for me and many others I know who can complete a Rubik's Cube , we will pick up a Rubik's Cube just to stay fresh, but there we are hours later still playing with the Rubik's Cube , even if in that period of time we have done it multiple times. We think we can just do the Rubik's Cube once, but it never happens as we complete it and scramble it just to complete it again without even thinking about it.

In all, the addiction to the Rubik's cube causes many of us to lose sleep, but that is no problem. The feeling of accomplishment after you complete the cube is a great feeling and you can then begin you're second phase of the Rubik addiction: the bettering phase. You will want to show off and it will cause others to want to complete the cube starting their addiction and beginning another circle and generation of Rubik's cube addicts.

   + ؟؟؟ ; ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()