مرجع مکعب روبیک 360

زنگی شبیه روبیک

زندگی شبیه روبیک است. چرا؟! چون شما  مجبورید ان را خرابتر کنید قبل از اینکه بهترش کنید.شما نمیتوانید از زندگی توقع داشته باشید که کاملا منظم ومرتب به جلو رود همانطور که از یک روبیک نمیتوانید چنین انتظاری داشته باشید.

شبی  دریک کمپ تابستانی مشغول حل روبیک  بودم تا رکورد بزنم . تمام کردم و خوابیدم. صبح از دیدن روبیک شاخ در اوردم . رنگ سفید و زردش مرتب نبود و جا به جا بودند! بله دیشب زیر نور زرد روبیک حل کرده بودم و به همین دلیل رنگها را اشتباه تشخیص دادم. مثل زندگی! اگر در پرتو اطلاعات غلط زندگی کنید همیسشه اشتباه از اب در می اید.

درس دیگری که از روبیک  میتوان گرفت انعطاف پذیر بودن در زندگی است. در ضمن کسانی که فرمولهای روبیک  را بلدند زودتر از کسانیکه میخواهند شانسی حرکت کنند به هدف میرسند.

دفعه ی بعد که مشغول رکورد زدن روبیک  بودید کمی هم از روبیک برای الگوگیری برای زندگیتان استفاده کنید.

مترجم :پشتیبانی روبیکر

لینک منبع انگلیسی 1

لینک منبع انگلیسی 2

لینک منبع انگلیسی

 

Life Is Like a Rubik’s Cube

 

Here's a theory that I've been kicking around for a while: life is like a Rubik's cube - sometimes you have to make it worse before you can make it better.

One summer evening I sat outdoors at a summer camp, and solved the Rubik's cubein what must have been a personal record. I was rather pleased, and went to bed with a sense of accomplishment. Imagine my surprise the next morning when I looked at my  Rubik's cube; the yellow and white sides were all mixed up. I’d solved it while standing under a yellow light, and the yellow and white squares had been nearly indistinguishable.

They also remain flexible in their approach because they not sure what they're going to encounter but they are steadfast on the desired outcome.

Life is like a  Rubik's cube because you get it completely solved. Then over time you mess it up and you can't solve it anymore; unless you know the hints, tips and secrets on how to. You can't just solve one side and keep it like that, you have to mess it up before it gets better. Each configuration is a path in life, and you choose what path to go on, after you've solved it again

   + ؟؟؟ ; ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱
comment نظرات ()