مرجع مکعب روبیک 360

حقایق روبیک

حقایق روبیک

[تصویر: 136921.jpg]


حقایق روبیک 3*3
این روبیک با نام روبیک جادویی شناخته میشود.
این روبیک در سال 1974 توسط Emo rubik اختراع شد
در سال 1975 حق پخش ان داده شد و در سال 1977 بطور گسترده منتشر شد.
هر سال بیش از 300 میلیون مکعب روبیک و کپی ان فروخته می شود بطویکه هر سال پرفروشترین اسباب بازی میشود.
به 4325200327448985600 روش میتوان روبیک را اسکرامبل کرد یا معادل 12! * 8! * 2^10 * 3^7, 4.3 * 10^19 یا بعبارتی 43 quintillion این اعداد به شما ایده ای میدهند که این عدد چه مقدار بزرگ است. اگر از تمام روش های اسکرامبل یک روبیک وجود داشته باشد تمام سطح زمین 150 بار پوشیده میشود.!!!!!!!!!!!
عدد شکل های حل نشده روبیک یک عدد اولیه است.
یک روبیک نرمال 21 قطعه دارد که شامل 1 هسته، 8 گوشه ،12 لبه و 54 قطعه چسابننده دارد.
یک برنامه کامپیوتری کامل برای حل روبیک وجود دارد و همه ی حالت های چک شده در 20 یا کمتر از 20 حرکت حل میشوند ( مثل برنامه ی superflip) یک تیم بین المللی شامل Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge این حقیقت را ثابت کردند.
اولین رکورد در مسابقات جهانی 22.59 توسط minh thai و رکورد کنونی 5.66 ثانیه توسط feliks zemdegs است.

[تصویر: 477952_TPtkwzNy.jpg]


حقایق روبیک 2*2
نام رسمی این روبیک ، روبیک جیبی یا روبیک کوچک است
7! * 3^6 3,674,160 حالت برای روبیک وجود دارد. این عدد تنها به اندازه حل کردن گوشه های روبیک سه در سه است.
روبیک 2*2 هشت قطعه دارد و همه ی این قطعه ها گوشه هستند همچنین همه ی مکانیسم ها چند قطعه چسباننده هم دارند.
روبیک 2*2 در 11 حرکت یا کمتر حل میشود
رکورد تک جهانی 0.69 توسط Christian Kaserer است و میانگین رکورد 2.12 ثانیه توسط feliks zemdegs است.

[تصویر: solve-the-4-by-4-rubiks-cube-Easy.jpg]


حقایق روبیک 4*4
نام رسمی این روبیک ،روبیک انتقام (revenge) است این روبیک نه توسط Emo rubiks بلکه توسط peter sebasteny اختراع شد.
این روبیک 7! * 3^6 * (24!)^2 / (4!)^6 حالت دارد. که حدود 7.4 * 10^45 است
این روبیک 56 قطعه دارد .8 گوشه. 24 لبه و 24 قطعه مرکزی . حدود 69 قطعه قطعه چسباننده هم دارد که بستگی به مارک ان دارد.
در روبیک 4*4 همه ی قطعه های مرکزی قابل تشخیص هستند و تنها روبیک n*n است که نظم چیدن لبه ها به بقیه قطعات ربطی ندارد.
رکورد تک جهانی 27.77 ثانیه و میانگین رکورد 33.57 ثانیه iهر دو توسط mats walk

[تصویر: vcube5x5v2-600x400.jpg]


حقایق روبیک 5*5
نام رسمی این روبیک ، روبیک پروفسور است و توسط Udo Krell. اختراع شد
این روبیک 12! * 8! * 2^10 * 3^7 * (24!)^3 / (4!)^12 حالت دارد یعنی حدود 2.83 * 10^74.
99 قطعه در این روبیک وجود دارد.1 هسته ، 8 گوشه و36 لبه و 54 قطعه مرکزی . وهمچنین 150 قطعه چسباننده هم وجود دارد
ثابت نشده که چه تعداد حرکت برای حل این روبیک لازم است اما حداقل ان 150 حرکت است.

اخرین رکورد تک جهانی 54.86 ثانیه توسط yu nakajima است و میانگین رکورد 54.97 ثانیه توسط feliks zemdges است.

 

 

3x3x3 Rubik's cube facts:


It was originally known as the Magic Rubik's cube.
It was invented by Ernö Rubik of Hungary in 1974, first patented in 1975, and first released in 1977.
Over 300 million Rubik's cube and imitation cubes have been sold worldwide, making it the best-selling toy ever.
There are 43,252,003,274,489,856,000 ways a Rubik's cube can be scrambled - that's 12! * 8! * 2^10 * 3^7, 4.3 * 10^19 or 43 quintillion positions! To give you an idea of how big that number is, if there were one Rubik's cube scrambled for every legal position, they would cover the surface of the earth about 150 times!
The number of unsolved configurations on a Rubik's cube is a prime number.
A normal cube has 21 pieces, consisting of one core, 8 corners, and 12 edges, and a total of 54 stickers.
There exist computer optimal solvers of the Rubik's cube , and all checked positions have had a solution of 20 moves or fewer, with a small number of positions (such as the superflip) having an optimal solution of 20 moves. An international team consisting of Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge proved that all positions can be solved in 20 or fewer moves, so the exact upper bound is 20.
The first official World Record for solving the Rubik's cube was 22.95 seconds by Minh Thai; the current single solve record is 5.66 seconds by Feliks Zemdegs, and the average of 5 record is 7.64 seconds also by Feliks Zemdegs.

2x2x2 Cube facts

Here are some 2x2x2 Cube facts:

The official name for this cube is the Pocket Rubik's cube  or Mini Cube.
Rubik patented the design for this cube in 1983.
There are 7! * 3^6 or 3,674,160 positions to this cube. It is equivalent to solving only the corners of the Rubik's Cube.
A 2x2x2 Rubik's cube has just 8 pieces, all corner pieces, and a total of 24 tiles. Most mechanisms have a number of hidden internal pieces as well.
The 2x2x2 cube can always be solved in 11 moves or fewer.
The current single solve World Record is 0.69 seconds, by Christian Kaserer and the average of 5 record is 2.12 seconds by Feliks Zemdegs.

4x4x4 Cube facts

Here are some 4x4x4 Cube facts:

The official name for this cube is Rubik's cube  Revenge, although it was invented not by Rubik but by Péter Sebestény.
The 4x4x4 has 7! * 3^6 * (24!)^2 / (4!)^6 positions. This is about 7.4 * 10^45.
There are 56 pieces on this cube: 8 corner pieces, 24 edge pieces, and 24 center pieces. There are also some number of hidden internal pieces, depending on the brand. The 4x4x4 cube has a total of 96 stickers.
It is unknown how many moves are required to solve a 4x4x4 cube, but it has been proven to be at least 31.
The 4x4x4 supercube, the Rubik's cube  where all center pieces are distinguishable, is the only n x n x n supercube where the permutation of the edge pieces is completely independent of the rest of the cube.
The current single solve record is 26.77 seconds by Mats Valk, and the average of 5 record is 33.57 seconds also by Mats Valk.

5x5x5 Cube facts

Here are some 5x5x5 Rubik's cube  facts:

The official name for this cube is the Professor's Cube, and it was invented not by Rubik but by Udo Krell.
The 5x5x5 has 12! * 8! * 2^10 * 3^7 * (24!)^3 / (4!)^12 positions. This is about 2.83 * 10^74.
There are 99 pieces on this cube: one core, 8 corners, 36 edges, and 54 centers. There are also a total of 150 stickers.
It is unknown how many moves are required to solve a 5x5x5 cube, but it has been proven to be at least 50.
The current single solve record is 54.86 seconds by Yu Nakajima, and the average of 5 record is 57.94 seconds by Feliks Zemdeg
[/align]

   + ؟؟؟ ; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()